[[cbRenderBlock? &method=`blockTitleContent` &blockIdx=`0-6644` &title=`

Privacyverklaring

` &content=`

BPM Medica BV, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34356648, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@bpmmedica.nl
Funenpark 1E

1018AK Amsterdam

+31 20 303 45 40

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BPM Medica BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 1. Voor- en achternaam
 2. Aanhef
 3. Adresgegevens
 4. E-mailadres
 5. BIG-registratie
 6. Bankrekeningnummer
Naast deze gegevens kan BPM Medica BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van BPM Medica BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
 1. Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 2. Gebruiksgegevens over de door u bij ons gebruikte diensten waaronder het tijdstip, de duur, en de inhoud van de dienst.
 3. Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die mochten worden doorgegeven wanneer u onze diensten gebruikt.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bpmmedica.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

BPM Medica BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 1. Afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Account aanmaken mogelijk te maken
 5. Goederen en/of diensten af te leveren
 6. Gebruiks- en marktinformatie: d.w.z., op basis van demografische gegevens, geregistreerde op opgegeven voorkeur, en gedrag van onze gebruikers streven wij er naar onze producten en diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen en het profiel van de gebruiker.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

BPM Medica BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BPM Medica BV) tussen zit.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

BPM Medica BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij streven ernaar om, na beëindiging van geleverde diensten, uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen. Na een periode van uiterlijk zes maanden zijn al uw gegevens uit onze systemen verwijderd.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BPM Medica BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPM Medica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

BPM Medica BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BPM Medica BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Momenteel zijn de volgende cookies van derde partijen in gebruik:
 
Cookie: Google Analytics
Namen: _ga, _gat, _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: _ga: 2 jaar, _gat: 1 minuut, _gid: 24 uur


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in de vorm van een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bpmmedica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BPM Medica BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BPM Medica BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

BPM Medica BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bpmmedica.nl
 
BPM Medica BV is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig verkregen toegang tot onze computers of bestanden, bijvoorbeeld via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.
` ]]